web designed and web development webonward.pl - profesjonalne strony internetowe
header image 1 header image 2
Tu jesteś: Aktualności i porady

Aktualności i porady

2011-01-20
Porady dotyczące egzekucji
- Do wszczęcia egzekucji konieczne jest wypełnienie wniosku egzekucyjnego i dołączenie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności otrzymanego z sądu (w oryginale), ważne jest by we wniosku zawrzeć wszystkie możliwe informacje dotyczące dłużnika

- O umorzenie egzekucji wierzyciel może wnioskować na każdym etapie postępowania

- Zawieszenie egzekucji przez wierzyciela jest możliwe na okres min. 3 miesiące max. 1 rok

- Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności tytułu wykonawczego tzn. jeśli dłużnik uregulował należność bezpośrednio wierzycielowi to sam musi dochodzić u wierzyciela wniosku o ograniczenie, bądź umorzenie egzekucji.

- Złożenie skargi nie wstrzymuje czynności komornika

- Komornik sporządza plan podziału kwot uzyskanych z egzekucji i zawiadamia o jego sporządzeniu strony; plan podziału jest do wglądu w kancelarii

- Komornik w trakcie egzekucji zawiadamia i poucza strony tylko o czynnościach, co do których obowiązek powiadomienia zawiera przepis prawa, nie sporządza zestawień, raportów, i innych rozliczeń w trakcie egzekucji.

- W przypadku chęci uregulowania należności egzekucyjnych kredytem uzyskanym z banku, komornik wydaje zaświadczenie o wysokości zadłużenia po podaniu daty przyznania kredytu. Zaświadczenie to zawiera łączną kwotę wszystkich spraw.

- Wszelkie wezwania wierzycieli do dokonywania dodatkowych wpłat poza prowadzoną egzekucją nie mają podstawy prawnej